เปิดบัญชี

- กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี ให้ครบถ้วน แล้วจึงสั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อเปิดบัญชี
- การพิมพ์ใบสมัคร ไม่สามารถใช้กระดาษที่ใช้แล้ว (reuse) หรือ กระดาษขนาด 1/2 A4


ประเภทการเปิดบัญชี
  บัญชีหลักทรัพย์ (Equity)
 
  - กรณีขอเปิดบัญชี Credit Balance หากท่านยังไม่เคยมีบัญชีหลักทรัพย์ประเภทบัญชี Cash กับ บริษัท กรุณาขอเปิดบัญชีดังกล่าวมาพร้อมกัน
   
  บัญชีตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)
 
  - กรณีขอเปิดบัญชี Derivatives หากท่านยังไม่เคยมีบัญชีหลักทรัพย์(Equity)กับบริษัท กรุณาขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งมาพร้อมกัน
- หากท่านหรือผู้รับมอบอำนาจ(ถ้ามี) ไม่เคยผ่านการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ กรุณาทำแบบทดสอบของบริษัทตามแนบเพิ่มเติม
   
การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Trading)
  ท่านมีความประสงค์ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม

 
ข้อมูลส่วนตัว
        
      
เลขที่บัตร   
คำนำหน้าชื่อ      
ชื่อ (ไทย)    นามสกุล   
Name (อังกฤษ)    Lastname   
วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)  /  /   อายุ    ปี    เพศ     
เชื้อชาติ    สัญชาติ   
สถานที่ออกบัตร   
วันที่ออกบัตร    วันที่หมดอายุ   
  เช่น 31/01/2555 หากไม่มีวันหมดอายุให้ระบุว่า ตลอดชีพ
E-mail address   
(* หากเปิดบัญชี internet หรือต้องการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ต้องระบุ e-mail)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่    หมู่ที่    ซอย   
ถนน    แขวง/ตำบล   
เขต/อำเภอ    จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์   
โทรศัพท์มือถือ    โทรสาร   
ที่อยู่ปัจจุบัน  (หากที่อยู่เดียวกับ ทะเบียนบ้าน โปรดคลิกที่นี่ )
เลขที่    หมู่ที่    ซอย 
ถนน   แขวง/ตำบล  
เขต/อำเภอ   จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์  
โทรศัพท์มือถือ   โทรสาร  
ที่อยู่ที่ทำงาน
สถานที่ทำงาน/ชื่อบริษัท   
อาคาร    ชั้น   
เลขที่    หมู่ที่    ซอย   
ถนน    แขวง/ตำบล   
เขต/อำเภอ    จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์   
การจัดส่งเอกสาร
ส่งทางไปรษณีย์โดยให้ส่งไปที่
พนักงานรับส่งเอกสาร
รับด้วยตนเอง
อาชีพและรายได้
อาชีพ      
     
ตำแหน่ง   ฝ่าย
อายุการทำงาน   รายได้ต่อเดือน  
แหล่งที่มาของรายได้      
 ประเภทธุรกิจ 
 
 
 
 
 
   
สถานภาพสมรส
คู่สมรส (ถ้ามี)  
ชื่อ นามสกุล
อาชีพ ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน   
โทรศัพท์/มือถือ
บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ นามสกุล
ที่อยู่เลขที่    หมู่ที่    ซอย 
ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ โทรสาร
E-mail address ความสัมพันธ์
ความเกี่ยวข้องกับพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้าพเจ้าฯ มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานบริษัทฯ
 
ชื่อ/นามสกุลพนักงาน
ตำแหน่ง/ฝ่ายงาน
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการแสดงตน  
1. วัตถุประสงค์ในการขอเปิดบัญชี   
         
2. การดำรงตำแหน่งทางการเมืองของข้าพเจ้าฯ/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารบริษัท
   
 
  ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางการเมือง ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1.
2.
3.
3. การดำรงตำแหน่งทางการเมืองของคู่สมรสของข้าพเจ้าฯ/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย
   
 
  ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางการเมือง ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1.
2.
3.
4. ข้าพเจ้าฯ/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารบริษัท เคยมีการแสดงรายงานบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหน่วยงานของรัฐเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง
       ปี พ.ศ. ที่รายงานข้อมูล 
5. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าฯ และคู่สมรสเคยกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
       ปี พ.ศ. 
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการสั่งซื้อหรือขายแทนลูกค้า (ถ้ามีให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติม)
   ชื่อ นามสกุล อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความสัมพันธ์
1.
2.
3.
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม) ดังนี้
ที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติของผู้รับมอบอำนาจ 
ที่อยู่ในประเทศไทย 
ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายและธุรกรรมในบัญชี
ข้าพเจ้าฯเปิดบัญชีเพื่อประโยชน์ของตัวข้าพเจ้าฯเอง
ชื่อ-สกุลผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย
ความสัมพันธ์กับผู้ขอเปิดบัญชี
ที่อยู่
โทรศัพท์
ข้อมูลประวัติการลงทุน  
บริษัทสมาชิกอื่นที่ติดต่อ
  1 ชื่อบริษัทหลักทรัพย์    ประเภทบัญชี 
  2 ชื่อบริษัทหลักทรัพย์    ประเภทบัญชี 
ประสบการณ์การลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (* หากเปิดบัญชีบัญชีตราสารอนุพันธ์ต้องระบุ)
  ท่านเคยได้รับการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์หรือไม่
   
 
วิธีการชำระราคา  
การรับชำระค่าขาย หรือรับคืนหลักประกัน
  ชื่อธนาคาร  
  ประเภทบัญชี  
  เลขที่บัญชี    สาขา   
 
การชำระค่าซื้อ หรือวางหลักประกัน 
  - ให้ตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)  (* หากเปิดบัญชี Cash ต้องระบุธนาคารเพื่อตัด ATS)
  [หากเลขที่บัญชีธนาคารเดียวกันกับการรับชำระค่าขาย โปรดคลิกที่นี่]
  ชื่อธนาคาร  
  ประเภทบัญชี  
  เลขที่บัญชี   สาขา 
   
  - ใช้บริการฝากเงิน E-payment
    (กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามแนบเพิ่มเติม)
    (กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามแนบเพิ่มเติม)
    (กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามแนบเพิ่มเติม)
    (กรุณาสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารโดยตรง)
    (กรุณาสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารโดยตรง)
    (กรุณาสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารโดยตรง)
    (กรุณาสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารโดยตรง)
    (กรุณาสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารโดยตรง)
สาขา/ทีมการตลาด
   
   
 
 
บริการอื่นๆ
ช่องทางในการจัดส่งเอกสารเปิดบัญชีที่ท่านต้องการ  
      - ดาวน์โหลด และพิมพ์แบบฟอร์ม
    - พร้อมแบบหลักฐานทั้งหมด (ระบุไว้ท้ายสุดของแบบฟอร์ม)
    - ระบุมุมซอง (เปิดบัญชี) ส่งมาที่

                     บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                     999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
                     ชั้น 20 - 21 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
      - รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท
    - เตรียมหลักฐานพร้อมเซ็นกำกับ
    - นัดวัน เวลา และสถานที่ ที่ท่านสะดวก ลงนามแบบฟอร์ม และจัดเก็บหลักฐานทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท
 
      - รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมวัน เวลา และสาขาที่ท่านสะดวก
    - เตรียมหลักฐานพร้อมเซ็นกำกับ
แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าใหม่ประเภทบุคคลธรรมดา
สัญชาติ        
U.S. Social Security Number :
U.S. Employer Identification Number :
1. ท่านมีสัญชาติอเมริกันใช่หรือไม่
  - โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองประเทศสหรัฐฯ แม้ว่าท่านจะพำนักอยู่นอกประเทศสหรัฐฯ
  - โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีหลายสัญชาติ โดยหนึ่งในนั้นรวมสัญชาติอเมริกันด้วย
  - โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกาอย่างสมบูรณ์ตามกฏหมาย
     

2. ท่านถือ Green Card หรือไม่
  - โปรดตอบ "ใช่" หากท่านครอบครอง Green Card โดยอนุญาตให้เข้ามาอยู่อาศัย รวมถึงทำงานอย่างถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถเข้าออกประเทศสหรัฐฯ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติอเมริกัน
  - โปรดตอบ "ใช่" แม้ว่า Green Card ของท่านจะหมดอายุแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
  - โปรดตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
     

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
  - ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นคนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” หากในปีปัจจุบันท่านได้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 183 วัน ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านเข้าเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ได้ที่ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
 


4. ท่านเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ท่านได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
     

5. ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้ไปยังบัญชีที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่
     

6. ท่านมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีท่านหรือไม่
     

7. ท่านมีที่อยู่ Hold Mail หรือ Care of Address ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเดียวหรือไม่
     

8. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่
     

9. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
     

10. ท่านมีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O. Box) หรือไม่
     

แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์
1. อายุ


2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจา เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด


3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร


4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้


6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ


7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด


8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร


9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด


10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร


11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสาเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด


12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่?


ไม่อนุญาติให้พิมพ์หน้านี้ กรุณากดปุ่ม Submit หรือ ยืนยัน เพื่อไปขั้นตอนต่อไป เพื่อไปขั้นตอนต่อไป